Revize spotřebičů a nářadí

Úkony prováděné při revizi elektrospotřebičů, strojů a elektrického ručního nářadí


Vizuální prohlídka

obnáší odborné posouzení :

 • stavu přívodního vedení
 • neporušenosti krytů
 • stavu a dodržení barevného značení
 • porovnání skutečného zapojení s projektovou dokumentací

Měření

Měřením speciálním revizním přístrojem zjišťujeme :

 • stav a hodnotu přechodového odporu
 • připojení doplňujícího pospojování u strojů
 • velikost přechodového odporu ochranného vodiče
 • izolační stav celého zařízení
 • unikající proudy podle třídy izolace vhodně zvolenou metodu

Funkční zkouška

Provedením funkční zkoušky ručního elektrického nářadí a spotřebičů ověřujeme :

 • plynulost chodu bez vibrací a hluku signalizujícího vadu zařízení
 • nadměrné jiskření kartáčů
 • funkci nouzového tlačítka
 • funkčnost zařízení jako celku


Revizní zpráva

Revizní zpráva vystavená revizním technikem vždy obsahuje :

 • výsledek vizuální prohlídky
 • záznam naměřených hodnot
 • výsledek funkční zkouškyRevizní zprávy předáváme zákazníkovi obvykle v elektronické podobě na CD. Společně s ním od nás zákazník obdrží vytištěný seznam revidovaných zařízení a protokoly o zařízeních, která nevyhověla revizi, s návrhy na odstranění zjištěných poruch a neshod. Viz vzor revizní zprávy

Po dohodě se zákazníkem je možné revizní zprávu předat v tištěné i elektronické podobě.

Jak probíhá proces revize

Vlastní revizní proces probíhá ve čtyřech fázích :

1. Označení a evidence zařízení

 • vytvoření seznamu budov, oddělení a místností
 • označení všech revidovaných zařízení nesmazatelným štítkem s unikátním čárkovým kódem
 • zaevidování zařízení do databáze
  • umístění zařízení
  • popis zařízení (druh, typ, značka, sériové číslo, evidenční číslo)
  • zatřídění zařízení dle ČSN (třída ochrany, skupina podle způsobu používání, perioda revizních cyklů, napájecí napětí, stanovení revidovaných el.veličin)
  • stanovení měřicích metod
 • zpracování a kontrola databáze v počítači

2. Provedení revize elektrické bezpečnosti

 • přenesení databáze z počítače do měřicího přístroje Revex Profi
 • revize všech zařízení v databázi přístroje nadefinovanými metodami dle postupů uvedených na této stránce výše.

3. Zpracování naměřených dat

 • přenesení naměřených dat do databáze v počítači
 • zpracování dat v databázi
 • vypracování revizní zprávy a protokolů
 • vytištění revizní zprávy
 • vytvoření přehledné databáze změřených zařízení včetně prohlížecího programu na CD pro zákazníka

4. Předání revizní zprávy a příloh zákazníkovi

 • případně export dat do jiného datového formátu vyhovujícího zákazníkoviPo dohodě se zákazníkem provedeme odstranění zjištěných závad menšího rozsahu na místě, případně provedeme celkovou údržbu a odstranění všech závad spotřebičů, nářadí a strojů společně s vyhotovením nové revizní zprávy, opravňující provozovatele zařízení nadále využívat.