Revize a zákony

Revize a platná legislativa


 1. Proč chtít revize ?


2) Revize a zákony


Kdo vlastně ze zákona a za co zodpovídá ?

S ohledem na nedokonalé povědomí veřejnosti o právní odpovědnosti subjektů za bezpečnost elektrických zařízení vyjmenujme nyní přehledně, kdo se a jak na zodpovědnosti podílí :


 1. Subjekty, které jsou povinny revize zajistit :
 • Provozovatelé – zodpovídají za udržování elektrického odběrného zařízení v souladu s platnými normami (zákon č. 458/2000 Sb.)
 • Zhotovitelé – jsou dle zákona o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními (č. 251/2005 Sb.), zajistit revizi jimi dokončených instalací
 • Výrobci – jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky
 • Zaměstnavatelé – zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce a za vyhledávání a prevenci rizik podle zákoníku práce

 1. Subjekt revize fyzicky provádějící :
 • Revizní technik – neodpovídá za skutečnost, že bude kontrola před uvedením do provozu nebo během provozu objektu nebo zařízení provedena. Ručí ale svojí odborností za kvalitní a důsledné provedení takové kontroly, k níž byl smluvně pověřen některým z výše uvedených subjektů


Při zanedbání výše uvedených povinností pak vstupuje do akce sankční řízení, plynoucí z kompetencí orgánů státní správy, uvedených v příslušných zákonech, a dnes také nově přijatý zákon o inspekci práce (č. 251/05 Sb.).Zde lze uvést zejména tyto citace trestního zákoníku :


§180 (1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí a nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

§180 (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán

 1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo

smrt

 1. spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost
vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c)způsobí-li takovým činem značnou škodu.

§180 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b)

 1. škodu velkého rozsahu, nebo
 2. těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

§180 (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob.


 1. Co musí obsahovat revizní zpráva

 1. Lhůty pravidelných kontrol a revizí